woensdag 15 juli 2009

Scribd

Eigenlijk wilde ik vandaag een wat narrig stukje schrijven. Over dat het allemaal erg mooi is dat web 2.0 maar dat er wel heel erg veel gratis is. En dat me dat stug lijkt, van dat "gratis". En dat me dat soms het gevoel geeft dat het allemaal wel een beetje luchtbellerig is.

Maar terwijl ik wat rondklikte om mijn vragen over de omzet van websites te beantwoorden kwam ik Scribd tegen. En dat is toch wel weer een handig dingetje. Je kunt er documenten mee online zetten en die dan weer embedden.

En het is nog gratis ook!

(hoewel dat natuurlijk helemaal niet kan, gratis)

beleidsnota ob langedijk

Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van de bibliotheek Langedijk INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Missie en visie Strategie en beleid Management van medewerkers Management van middelen Management van processen Klanten Medewerkers Bestuur en financiers Speerpunten uitgewerkt Speerpunten samengevat Missie, visie, succesbepalende factoren en speerpunten in één oogopslag PAGINA 2 3 4 5 8 9 11 12 13 13 15 20 22 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -1- Samenvatting In dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2009-2012 heeft de bibliotheek Langedijk haar missie opnieuw onder woorden gebracht en een duidelijke visie neergelegd voor de komende vier jaar. De bibliotheek heeft vijf kernfuncties te weten: informatie, educatie, kunst en cultuur, lezen en ontmoeting en debat. Het plan is ingedeeld volgens het INK-managementmodel. Per organisatieen resultaatgebied wordt aangegeven welke speerpunten de bibliotheek in hoofdlijnen heeft voor de periode 2009-2012. Missie en succesfactoren De missie van de bibliotheek luidt als volgt: De bibliotheek Langedijk is een ontmoetingsplek waar mensen graag komen om kennis te vergaren en uit te wisselen en waar lezen en leesbevordering centraal staan. Zij is een aantrekkelijke en uitdagende samenwerkingspartner voor instellingen en bedrijven in de gemeente en neemt daarbij het voortouw. De bibliotheek is een centrum van creativiteit, vernieuwing, debat en ontspanning. Klantgerichtheid, professionaliteit, bekendheid, bereikbaarheid en samenwerking zijn belangrijke factoren die het succes bepalen bij het realiseren van deze missie. Speerpunten Om haar missie te behalen en haar kernfuncties te versterken, heeft de bibliotheek een aantal speerpunten benoemd: • Duidelijk vastleggen wie de doelgroepen van de bibliotheek zijn, deze verder differentiëren en segmenteren. • Verbeteren van de dienstverlening van het Makkelijk Lezen Plein. • Opzetten van dienstverlening voor het voorgezet onderwijs. • Continueren van de dienstverlening aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. • Uitbreiden van het jaarlijks activiteitenprogramma voor individuele gebruikers. • In samenwerking ontwikkelen van dienstverlening op het terrein van lokale en cultuurhistorische informatie. • Ontwikkelen van samenwerking met de ‘bewoners’ van de cultureel en educatief centrum De Binding. • Mogelijkheden voor kunstuitleen onderzoeken samen met de Kunstuitleen Alkmaar. • Verbeteren van het collectiebeleid, met name aandacht voor een betere presentatie van de collectie. Om deze strategische punten daadwerkelijk te realiseren verbetert de bibliotheek het management van haar medewerkers, middelen en processen op een aantal punten, onder andere: • Goed personeelsbeleid inclusief functieprofielen en deskundigheidsbevordering. • Gezond financieel beleid en beheer, onder andere door het vergroten van het aandeel eigen inkomsten. • Evalueren van de servicepunten. • Opstellen van een marketing- en bijbehorend communicatiebeleid. • Voorbereiden van certificering in 2013. • Beschrijven van processen. De inspanningen van de bibliotheek moeten resulteren in een grotere tevredenheid bij de diverse stakeholders van de bibliotheek: de klanten, de medewerkers, het bestuur en de financiers. Om deze tevredenheid te monitoren wordt regelmatig onderzoek gedaan bij de diverse doelgroepen. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -2- Inleiding Aanleiding De bibliotheek Langedijk heeft in de afgelopen jaren in het kader van de bibliotheekvernieuwing de mogelijkheden van het vormen van een basisbibliotheek met bibliotheken uit de regio onderzocht. Vanwege de financiële verschillen tussen de betrokken bibliotheken is vorming van een basisbibliotheek Alkmaar en omgeving niet gelukt. Daarna hebben de bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk de mogelijkheden van een federatie onderzocht. Uiteindelijk is gekozen om per 1 januari 2008 samen een stichting op te richten waarin alleen het werkgeverschap wordt geregeld. Op dit moment heeft de stichting nog geen bibliotheekinhoudelijk beleid. Nu de situatie van de bibliotheek door de verhuizing naar De Binding en de sluiting van de vestiging in Sint pancras ingrijpend is gewijzigd, is het voor de bibliotheek Langedijk tijd om haar eigen strategie opnieuw vast te stellen. Dit doet zij in dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2009-2012. Het plan is ingedeeld volgens het INK-managementmodel. Per organisatie- en resultaatgebied wordt aangegeven welke speerpunten de bibliotheek in hoofdlijnen heeft voor de periode 2009-2012. Context Maatschappelijke context Bibliotheken zijn onmisbaar in de samenleving, nu en in de toekomst. In toenemende mate zal de bibliotheek een maatschappelijke en sociale basisvoorziening binnen dorpen en steden zijn. Het is dan ook goed een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen op een rijtje te zetten. • De individualisering neemt toe en mensen worden steeds mondiger. Ook de zelfredzaamheid neemt toe. De vragen die individuele mensen hebben, worden daardoor steeds complexer en vragen om antwoorden op maat. • Ontwikkelingen op ICT-gebied, die concurrentie vormen voor aanbieders van informatie, educatie, cultuur en recreatie, maar ook veel mogelijkheden bieden. • Demografische ontwikkelingen, waaronder de toenemende vergrijzing. • Ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en educatie, met ‘een levenlang leren’, competentiegericht onderwijs en de ontwikkeling van brede scholen en voorscholen als voorbeelden. • Toenemend belang van de kenniseconomie, waarbij het niet alleen gaat om de productie van kennis, maar ook om de toegankelijkheid, de verspreiding en gebruik. • In hoge mate is beeldcultuur in de plaats gekomen van de schriftcultuur. Printmedia als boeken, kranten en tijdschriften, worden steeds minder geconsumeerd, terwijl beeldmedia steeds meer gebruikt worden. • Het zapgedrag. De moderne mens wil veel korte belevenissen afkomstig uit een diversiteit aan terreinen. • De talrijke mogelijkheden aan vrijetijdsbesteding, in samenhang met de afname aan vrije tijd. • De toenemende informatiestroom (informatie ‘overkill’). Relevante ontwikkelingen in de bibliotheeksector Zonder naar volledigheid te streven volgen onderstaand enkele voor de bibliotheek Langedijk relevante ontwikkelingen in de bibliotheeksector. • Verdergaande samenwerking tussen (basis)bibliotheken, ontstaan en tot wasdom komen van bibliotheeknetwerken. Te verwachten is ook een verdere schaalvergroting. • De bibliotheeksector de komende jaren in toenemende mate aandacht moeten besteden aan het behoud en aantrekken van de goede medewerkers. Aandacht voor deskundigheid op het gebied van opleiding en beroep zoals competentiemanagement en functiewaardering. • Inhoudelijke vernieuwing, de komende jaren hét speerpunt in de bibliotheeksector. • De toenemende belangstelling voor (cultureel) ondernemerschap. • Cultural Governance: verschuiving van het traditionele bestuursmodel naar het Raad van Toezichtmodel. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -3- • • • • In toenemende mate zal de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met de gemeenten inhoud krijgen. Daarbinnen zullen product-prestatie-overeenkomsten een belangrijke rol gaan spelen. In toenemende mate zullen bibliotheken gebruik kunnen maken van en bijdragen moeten leveren aan benchmarking. Toenemende noodzaak om samen te werken met sociaal culturele instellingen. Toenemende aandacht voor kwaliteitszorg en certificering Lokale ontwikkelingen • In april 2008 heeft de gemeente Langedijk onder de titel Ondernemend samenleven haar visie en missie gepresenteerd. Kernwaarden hierbij zijn betrokkenheid, samenwerking, ondernemerschap, bereikbaarheid, klantgerichtheid en laagdrempeligheid. Deze kernwaarden staan onder druk. Daarom is er specifieke aandacht voor het binden van jongeren en hoogopgeleiden en het behouden van een dorps karakter dat aantrekkelijk is voor nieuwkomers. Ondernemen wordt volop gestimuleerd, ook het maatschappelijk ondernemerschap. • In het Collegeprogramma 2006-2010 zijn verschillende programma’s uitgewerkt, waarvan vooral de programma’s onderwijs, cultuur en maatschappelijke ondersteuning relevant zijn voor de bibliotheek. De gemeente werkt met een Lokaal Educatieve Agenda die in 2008 wordt vastgesteld en er wordt gestreefd naar de realisatie van een Brede School. Het cultureel en educatief centrum De Binding dat in januari 2008 is geopend, wordt gezien als centrum voor ontmoeting in het kader van culturele ontwikkeling. • In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 een vierjarenbeleidsplan opgesteld. De bibliotheek kan een rol spelen op het terrein van het geven van informatie en advies en het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente. • De gemeente stimuleert vorming van/deelname aan een basisbibliotheek. • Uit cijfers van het CBS (2005) blijkt dat de bevolking in Nederland vergrijst. In Langedijk is het percentage ouderen van boven de 65 jaar (circa 11%), lager dan in de zorgregio Noord-Holland Noord en in Nederland (circa 14%). Verwacht wordt dat dit percentage in 2010 in Langedijk is gestegen naar 12,9% en in 2015 naar 16,8%. Er is dus sprake van een geleidelijke groei van het aantal 65-plussers in de gemeente Langedijk. De bevolkingsgroep tussen de 45 en 65 jaar en de groep kinderen tot 14 jaar zijn ten opzichte van de zorgregio Noord-Holland Noord en Nederland iets ruimer vertegenwoordigd. Huishoudens in de middenleeftijd zijn sterk vertegenwoordigd in Langedijk. Ongeveer de helft van de huishoudens is tussen de 35 en 55 jaar. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar nemen maar een beperkte plek (circa 18%) in. Een deel van hen gaat studeren en verlaat Langedijk. Een ander deel maakt elders een start op de woningmarkt. Inwoners van Langedijk hebben een sterke binding met hun gemeente. Sterker nog, zij zijn sterk gebonden aan hun eigen dorpskern. De cijfers kunnen sterk worden beïnvloed door de reeds in aanbouw zijnde wijken. 1. Missie en visie Op basis van de hiervoor omschreven context is de missie en visie neergelegd met betrekking tot de positie die de bibliotheek Langedijk wil innemen. In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt hoe dat vertaald wordt in concrete doelen voor de periode 2009-2012 en welke speerpunten gedefinieerd zijn om dit voor elkaar te krijgen. Missie De bibliotheek Langedijk is een ontmoetingsplek waar mensen graag komen om kennis te vergaren en uit te wisselen en waar lezen en leesbevordering centraal staan. Zij is een aantrekkelijke en uitdagende samenwerkingspartner voor instellingen en bedrijven in de gemeente en neemt daarbij het voortouw. De bibliotheek is een centrum van creativiteit, vernieuwing, debat en ontspanning. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -4- Visie In 2012 is de bibliotheek Langedijk met haar vestiging in De Binding een goed toegankelijke plek waar een groot deel van de bevolking gebruik van maakt. Een plek die iedereen kent en waar je graag komt om media te raadplegen en te lenen, om betrouwbare informatie te zoeken en te vinden, om te ontdekken dat lezen leuk is en om andere mensen te ontmoeten. Daarnaast is de bibliotheek met haar twee servicepunten gemakkelijk toegankelijk voor minder mobiele inwoners in de uiterste delen van de gemeente. Naast de drie fysieke vestigingen is de digitale bibliotheek een belangrijke toegangspoort tot betrouwbare informatie en 24 uur per dag bereikbaar. De bibliotheek Langedijk werkt bij het vormgeven van haar dienstverlening graag samen met andere organisaties op sociaal, educatief en cultureel gebied en neemt daarbij het voortouw. Zo wordt een sterk netwerk gecreëerd waarin de voorwaarden aanwezig zijn voor een groot bereik en een efficiënte besteding van de (publieke) middelen. Samen leveren de instellingen een belangrijke bijdrage aan de lees- en informatievaardigheden van individuen en maatschappelijke groeperingen. Hierin is de bibliotheek een aantrekkelijke partner voor de gemeente en lokale organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen. De bibliotheek werkt klantgericht. Via periodiek gebruikersonderzoek peilt de bibliotheek de kwaliteit van haar producten en diensten en staat zij open voor wat groepen klanten van de bibliotheek verwachten. De dienstverlening wordt afgestemd op de lokale behoefte van klanten en de gemeentelijke beleidsprioriteiten. Klantgericht werken impliceert dat de bibliotheek een dienstverlening op maat levert, niet alleen aan de klant in de fysieke front-office, maar ook in de digitale bibliotheek en op locatie bij externe klanten, zoals scholen en maatschappelijke instellingen. De dienstverlening is transparant, dat wil zeggen dat de klant weet welke service men kan verwachten en tegen welke prijs. De dienstverlening van de bibliotheek kenmerkt zich naast klantgerichtheid door enthousiasme, bereikbaarheid en samenwerking. Kritische succesfactoren Om deze missie en visie tot een succes te kunnen maken, zijn de volgende kritische succesfactoren -ook wel kernwaarden genoemd- van belang: • Klantgerichtheid • Professionaliteit • Bekendheid • Bereikbaarheid • Samenwerking 2. Strategie en beleid Kernfuncties De basis van de dienstverlening van de bibliotheek is weer te geven in vijf kernfuncties, die uitgebreid zijn beschreven in de Richtlijn voor basisbibliotheken opgesteld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze kernfuncties zijn geen zelfstandige bedrijfsonderdelen, maar sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Het is niet mogelijk één van deze onderscheiden kerntaken te verwijderen of te reduceren zonder repercussies voor de andere functies. De kernfuncties vormen in onderlinge samenhang de kern van een volledige openbare bibliotheek. De vijf kernfuncties zijn: 1. De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -5- De bibliotheek Langedijk biedt met haar collectie als basis, mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen en vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal door middel van al@din). In het bijzonder kan hierbij gemeentelijke informatie betrokken worden en informatiepunten op het gebied van bijvoorbeeld lokale cultuurhistorische informatie. 2. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie Een leven lang leren, begint al vroeg. Lezen is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen gaan leren. Achterstanden moeten zo vroeg mogelijk bestreden worden. De bibliotheek biedt daarvoor de instrumenten ten behoeve van de gehele bevolking. De bibliotheek ondersteunt het basisonderwijs door aan groepen leerlingen lessen te geven in informatievaardigheden. Daarnaast organiseert zij activiteiten die het aanleren van kennis en vaardigheden bij individuele gebruikers tot doel hebben. Daardoor krijgen mensen laagdrempelige nieuwe informatie- en zoekvaardigheden aangereikt en leren zij de gebruiksmogelijkheden van de bibliotheek goed kennen. 3. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur Vanuit haar historie is de bibliotheek een instelling die heel veel in huis heeft om cultuur gestalte te geven. Niet alleen literatuur maar ook andere culturele disciplines komen daarbij in samenwerking met lokale en regionale partners aan bod. De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten zoals lezingen en tentoonstellingen. 4. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Leesbevordering is van oudsher een belangrijke cultuurpolitieke opdracht van de bibliotheek. De “ontlezing” in de samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich ook op de lees- en taalvaardigheid van kinderen, jongeren, volwassenen en nieuwkomers. De bibliotheek Langedijk biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot en met 12 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), maar biedt middels zoek&boek ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Feitelijk gaat het om leesbevorderingprojecten in de breedste zin van het woord: landelijke leesbevorderingscampagnes zoals (Kinder)Boekenweek, Kinderjury en Nederland Leest, het organiseren van literaire lezingen en het ondersteunen van leeskringen. De bibliotheek wil zo op een laagdrempelige manier het leesplezier en de leesvaardigheid van de burger vergroten en meewerken aan programma’s die bedoeld zijn om taalachterstanden van jeugd, jongeren, volwassenen en nieuwkomers aan te pakken. 5. De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat De virtuele wereld ten spijt, zowel voor gebruikers als medewerkers valt de bibliotheek nog altijd grotendeels samen met het gebouw. Het bibliotheekgebouw in De Binding is de ontmoetingsplaats voor kennis, educatie en lezen in de gemeente Langedijk. Het gebouw is natuurlijk ook de plaats waar de collectie wordt gepresenteerd, en waar boeken en andere informatiebronnen kunnen worden geraadpleegd. Door daar speciale tentoonstellingen, lezingen en workshops aan te verbinden, krijgt de bibliotheekcollectie een aantrekkelijke meerwaarde en valt er in het gebouw van de bibliotheek altijd wat te beleven. Ook het gebruik van het bibliotheekgebouw als podium voor lokaal debat verlaagt de drempel en trekt andere bezoekers. Hiermee draagt de bibliotheek bij aan het ‘leefbaar’ laten zijn en de sociale cohesie binnen de gemeente Langedijk. Strategische speerpunten In de beleidsperiode 2009-2012 zet de bibliotheek Langedijk vooral in op het versterken van de kernfuncties Informatie, Educatie en Lezen. Dit doet zij door te kiezen voor de volgende speerpunten. Doelgroepenbeleid 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -6- In 2010 wordt in overleg met lokale samenwerkingspartners het doelgroepenbeleid voor de kernfuncties educatie, lezen en cultuur vastgesteld. Deze kernfuncties worden verder uitgewerkt en er worden keuzes gemaakt voor specifieke doelgroepen. Eén van de speerpunten voor deze periode is in ieder geval aandacht voor speciale groepen met een taal- en leesachterstand. Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zij zijn daardoor onvoldoende toegerust voor de eisen van de moderne kenniseconomie. Bovendien is hun ‘laaggeletterdheid’ een bron van sociale, politieke en culturele uitsluiting. Daarom heeft de overheid het Aanvalsplan Laaggeletterheid 2006-2010 opgesteld om het probleem van de laaggeletterdheid krachtdadig en offensief aan te kunnen pakken. Dit Aanvalsplan volgt de levensloop van de opgroeiende, lerende en werkende mens. Heel het onderwijs, van A tot Z, van vroegschoolse educatie tot lerarenopleiding, wordt bij de strijd tegen laaggeletterdheid betrokken. Het plan omvat bovendien een culturele component (leesbevordering). En hierbij kunnen bibliotheken een belangrijke rol spelen. De gedachte achter deze brede benadering is dat laaggeletterdheid voorkómen beter is dan laaggeletterdheid genezen. Verbeteren dienstverlening Makkelijk Lezen Plein Tien procent van de leerlingen in het primair onderwijs heeft moeite met leren lezen. Daarom biedt de bibliotheek voor deze doelgroep nu al een Makkelijk Lezen Plein (MLP) aan. Het MLP is er voor kinderen van 8 tot 13 jaar met leesproblemen. De grootste groep bestaat uit kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of allochtone kinderen met een taalachterstand. Belangrijk verbeterpunt is het organiseren en aanbieden van activiteiten rondom het MLP voor de doelgroepen leerkrachten, ouders en kinderen. Hiervoor wordt vanaf 2009 jaarlijks een activiteitenprogramma vastgesteld. Jaaraanbod Vroeg- en Voorschoolse Educatie en primair onderwijs De bibliotheek heeft jaarlijks een aanbod van activiteiten gericht op leesbevordering en mediaeducatie voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Alle groepen van deze instellingen maken op enigerlei wijze gebruik van dit aanbod. Deze dienstverlening blijft onverminderd van kracht. Daarnaast gaat de bibliotheek nog meer maatwerk leveren en beter aansluiten op specifieke behoeften van leerkrachten. Opzetten dienstverlening voor voortgezet onderwijs De bibliotheek werkt nog niet samen met de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in De Binding. In 2008 heeft de bibliotheek onderzocht of de leerkrachten van deze school behoefte hebben aan samenwerking op het terrein van leesbevordering en media-educatie en welke ondersteuning zij dan bij het uitvoeren van het onderwijs wensen. Gebleken is dat er interesse is in samenwerking. Derhalve wordt vanaf het schooljaar 2008-2009 een afgestemd aanbod van ondersteunende diensten gedaan, dat zich in de loop van deze beleidsperiode verder zal ontwikkelen. Uitbreiden jaarlijks activiteitenprogramma De bibliotheek stelt jaarlijks voor individuele gebruikers een programma op met aantrekkelijke activiteiten gericht op de vijf kernfuncties. De bibliotheek sluit daarbij in ieder geval aan op de landelijke leesbevorderingscampagnes. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten zoekt de bibliotheek daar waar mogelijk samenwerking met lokale en regionale instellingen en organisaties. Voor volwassenen organiseert de bibliotheek nu al elke maand een lezing. Vanaf het seizoen 2008-2009 worden daarnaast samen met Karmac Bibliotheek Service zeven activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld op het terrein van literatuur, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de jeugd zullen naast de landelijke campagnes vanaf 2009 onder het motto ‘Lezen is leuk’ nog vier andere activiteiten worden uitgevoerd. Lokale (cultuurhistorische) informatie De bibliotheek wil een actieve rol spelen in het beschikbaar krijgen en stellen van lokale informatie, zoals gemeentelijke informatie en cultuurhistorische informatie. Zij wil een lokaal en/of historisch informatiepunt ontwikkelen samen met lokale samenwerkingspartners, zoals gemeente, museum 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -7- en historische verenigingen. De bibliotheek wil hierbij ook groepen burgers actief betrekken. In ieder geval zal er specifieke aandacht zijn voor de doelgroep kinderen en jongeren, zodat zij zich bewust worden het lokale historische verleden. Onder andere door het beschikbaar stellen van informatie en collecties leren kinderen en jongeren wat hun cultureel kapitaal is. Uiterlijk 2010 is in kaart gebracht welke lokale informatie er bestaat en via de bibliotheek beschikbaar kan komen. Daarnaast wordt aangegeven welke activiteiten er worden ontwikkeld om vragen van de inwoners van Langedijk naar lokale en cultuurhistorische informatie goed te kunnen beantwoorden. Gedacht kan worden aan spreekuren, lezingen, cursussen en tentoonstellingen. Samenwerking bewoners De Binding Sinds 1 januari 2008 is de bibliotheek samen met een aantal andere culturele en educatieve instellingen gevestigd in multifunctioneel gebouw De Binding. Door samenwerking kunnen deze instellingen een breder aanbod van diensten aan de bezoekers van De Binding realiseren. Deze samenwerking moet nog nader worden geconcretiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan extra buitenschoolse activiteiten. De bibliotheek wil een actieve rol spelen in het tot stand komen van deze samenwerking, wat in 2009 moet leiden tot de eerste gezamenlijke activiteiten. Uitgangspunt van de bibliotheek hierbij is dat zij door de samenwerking haar vijf kernfuncties verder kan versterken. Kunstuitleen Kunstuitleen is een uitstekend middel om hedendaagse beeldende kunst bij de mensen thuis te brengen en hen, zonder dat zij veel kosten hoeven te maken, de gelegenheid te bieden om kunst te leren zien en waarderen. De bibliotheek is door haar laagdrempeligheid, grote bereik en kennis en ervaring op het terrein van het uitlenen van media een uitstekende partner om op leenbasis de inwoners van Langedijk te stimuleren tot meer interesse in de hedendaagse beeldende kunst. Uiterlijk 2012 worden opnieuw de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met de Kunstuitleen Alkmaar kunst uit te gaan lenen via de bibliotheek Langedijk. Verbeteren collectiebeleid De collectie vormt de basis voor het uitoefenen van de vijf kernfuncties. De collectie bestaat uit de fysieke collectie (boeken, audiovisuele media, kranten, tijdschriften, naslagmaterialen) en digitale content die in de bibliotheek aanwezig is en de toegang tot collecties en content elders, zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek wil haar collectie, en de presentatie daarvan, beter laten aansluiten op de behoeften van de klanten. Zoals elke organisatie heeft de bibliotheek te maken met diverse typen klanten met ieder hun eigen informatiebehoeften en zoekgedrag. Uiterlijk 2010 segmenteert de bibliotheek haar klantgroepen. Op basis van de verkregen informatie past de bibliotheek de samenstelling en de presentatie van de collectie aan. 3. Management van medewerkers Het zijn de bibliotheekmedewerkers die bezoekers wegwijs maken in het labyrint van onze informatiemaatschappij. Met gebruikmaking van de collectie stellen zij speciale programma’s samen. Zij organiseren discussies en ondersteunen cursussen. Aan de traditionele dienstverlening komt voorlopig geen einde. Dat neemt niet weg dat er steeds meer goed geïnformeerde klanten komen die in staat zijn, al dan niet geassisteerd door het personeel, hun eigen informatiehuishouding te ordenen. Zij opereren als het ware zelf als bibliothecaris. Dat vraagt behalve een klantgerichte houding van het bibliotheekpersoneel, speciale deskundigheid, onder meer in marketing en nieuwe vormen van publieksbenadering. Speerpunten management van medewerkers Stichting Samenwerkende Bibliotheken Bergen Heiloo Langedijk Per 1 januari 2008 is het werkgeverschap overgeheveld van ProBiblio naar de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Bergen Heiloo Langedijk. De visie en strategie van de stichting dient 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -8- nog nader vorm te krijgen. De bibliotheek Langedijk wil uiterlijk in 2009 duidelijk met de stichting hebben afgesproken welke concrete doelen de stichting de komende beleidsperiode wil realiseren. Eigen personeelsbeleid De bibliotheek beschikt nog niet over een eigen personeelsbeleid en hanteert vooralsnog het personeelsbeleid van voormalig werkgever ProBiblio. De bibliotheek is er voorstander van dat de Stichting Samenwerkende Bibliotheken vanuit haar werkgeversfunctie zich buigt over de vraag op welke wijze het personeelsbeleid gestalte dient te krijgen. Indien de stichting hierover geen besluiten neemt, zal de bibliotheek uiterlijk 2010 een eigen personeelsbeleid vaststellen. Vanuit de missie en visie van de bibliotheek wordt vastgesteld wat de gewenste cultuur is en over welke competenties medewerkers moeten beschikken om de vastgestelde strategie uit te voeren. Dit wordt vertaald naar het bijbehorende personeelsbeleid waarin aandacht wordt besteed aan werving en selectie, aanstelling en introductie van nieuwe medewerkers, functieprofielen, functioneringsgesprekken, deskundigheidsbevordering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interne communicatie. Voor de ontwikkeling en uitvoering van dit personeelsbeleid huurt de bibliotheek deskundigheid in bij ProBiblio. Functieprofielen en deskundigheidsbevordering Vanaf 2008-2009 beschikt iedere medewerker over een functieprofiel dat is afgeleid van de missie en visie van de bibliotheek. Aan de hand van het profiel wordt vastgesteld over welke beroepsopleiding, kennis en vaardigheden medewerkers moeten beschikken. Medewerkers Informatie en Advies en medewerkers Klantenservice en Uitleen beschikken in 2009 over minimaal mbo-niveau en over specifieke vaardigheden in de omgang met relevante doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en ouderen. Specialisten zijn opgeleid op hbo-niveau. Bekeken wordt waar nog lacunes zitten. Dat vertaalt zich vanaf 2009 in een jaarlijks scholingsprogramma. Minimaal 3% van de brutoloonsom wordt besteed aan in plannen vastgelegde opleiding en ontwikkeling. 4. Management van middelen 4.1 Financiën De gemeente is de opdrachtgever van het lokale openbaar bibliotheekwerk en financiert de bibliotheek voor circa 80 procent. Tot op heden gebruikt de bibliotheek de begroting als beleidsinstrument om financiële afspraken te maken met de gemeente. Vanaf 2009 zullen er met de gemeente prestatieafspraken worden gemaakt. De overige 20 procent inkomsten wordt voor het grootste deel gegenereerd vanuit de contributies van de leden. De bibliotheek Langedijk streeft ernaar de contributies van de leden zodanig vast te stellen dat de leden niet ontmoedigd worden om lid te worden respectievelijk te blijven, maar anderzijds toch een redelijke financiële bijdrage leveren. Speerpunt financiën Verhogen eigen inkomsten Naast het verhogen van de subsidie-inkomsten wil het bibliotheekbestuur uiterlijk 2011 ook een actief fondswervingsbeleid ontwikkelen. Zij zal de extra subsidiemogelijkheden van de provincie en andere instanties nauwlettend volgen en indien mogelijk benutten. Daarnaast zal zij actief zoeken naar sponsoring door het (lokale) bedrijfsleven. Hierbij heeft de bibliotheek expliciet aandacht voor het gegeven dat subsidiegelden vaak alleen beschikbaar komen voor het opzetten en implementeren van nieuwe vormen van dienstverlening, maar dat daarna de kosten voor het uitvoeren en in stand houden van deze dienstverlening moeten worden gedekt uit de lopende 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -9- exploitatie. De zij zal derhalve alleen gebruik maken van incidentele gelden als het financieren van de structurele exploitatiekosten daarna goed geregeld is. 4.2 ICT De virtuele bibliotheek wint in toenemende mate aan belang. Landelijk zijn de ontwikkelingen rondom bibliotheek.nl van belang voor de bibliotheek Langedijk. Het gaat hierbij om functionaliteiten die de zelfredzaamheid vergroten van mensen die op zoek zijn naar specifieke informatie. Op lokaal niveau is de website van de bibliotheek de toegangspoort tot kennis en informatie, niet alleen van de bibliotheek maar ook die van samenwerkingspartners en het landelijke bibliotheeknetwerk. Hiermee komt de bibliotheek steeds dichterbij haar klanten en zijn al haar diensten vanuit huis raadpleegbaar. Speerpunt ICT Vernieuwen website Eind 2008 wordt het content managementsysteem van de bestaande website opgeheven. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2009 een vernieuwde website moet worden gerealiseerd. Herkenbaarheid, aantrekkelijk en eigentijds zijn hierbij trefwoorden. Daarnaast wil de bibliotheek meer persoonlijke contact hebben met de bezoekers van haar website. 4.3 Spreidings- en vestigingsbeleid Voldoende omvang, een goede inrichting, ruime openingstijden, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de lokale bibliotheekvestigingen zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goede bibliotheekvoorziening. De bibliotheek heeft in 2007 haar visie gepresenteerd op het voorzieningenniveau: • Centrale vestiging in Zuid-Scharwoude, met name gericht op de inwoners van de kernen Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk, maar ook op de inwoners van Oudkarspel en Sint Pancras die een uitgebreidere dienstverlening wensen. • Decentrale vestigingen in Sint Pancras en Oudkarspel, voor de inwoners van deze kernen. Deze spreiding van voorzieningen sluit aan bij de geografische structuur van de gemeente Langedijk, met de kernen Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk ‘in het midden’ en de kernen Oudkarspel en Sint Pancras ‘aan respectievelijk het noordelijke en zuidelijke uiteinde’. Deze visie is inmiddels uitgevoerd met de opening van de nieuwe centrale vestiging in De Binding in januari 2008 en de opening van twee servicepunten in Oudkarspel en Sint Pancras eind 2007. In de komende beleidsperiode zal de bibliotheek trachten de beide servicepunten onder te brengen in mogelijk te ontwikkelen multifunctionele voorzieningen als bv. een brede school. Speerpunt spreidings- en vestigingsbeleid Evalueren servicepunten In 2009 zal de dienstverlening van de servicepunten in Oudkarspel en Sint Pancras worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 4.4 Marketing en communicatie Waarom is het zo moeilijk in deze tijd om mensen te binden aan de bibliotheek? De consument krijgt steeds minder vrije tijd. Er is een steeds beter aanbod aan interessante besteding van deze schaarse vrije tijd. Is er nog tijd voor het lezen van een boek? Het is van groot belang dat bibliotheken nog beter gaan inspelen op de veranderingen in de wereld van het lezen. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -10- Daarom zal de bibliotheek Langedijk in deze beleidsperiode meer aandacht besteden aan marketing zodat zij zich verder ontwikkelt als klantgerichte organisatie. Speerpunt marketing en communicatie Opstellen marketingbeleid De bibliotheek gaat klantgerichter werken en wil daarom veel beter weten wie haar klanten zijn en wat zij willen. In 2011 ontwikkelt zij een marketingbeleid afgestemd op de behoeften van diverse klantsegmenten. Bij het opstellen van dit plan volgt de bibliotheek het door de Vereniging van Openbare Bibliotheken ingezette landelijke marketingbeleid en de provinciale marketingcampagnes. Met het opstellen van een marketingplan wil de bibliotheek het volgende bereiken: • Het vergroten van de bekendheid van de producten en diensten van de bibliotheek bij de inwoners van Langedijk. • Het vergroten van de tevredenheid van de bestaande klanten over de producten en diensten van de bibliotheek door deze nog beter af te stemmen op hun behoeften en verwachtingen, met als doel dat zij trouw lid blijven van de bibliotheek en binnen hun netwerk op een positieve manier berichten over de bibliotheek. Dit levert op termijn nieuwe klanten op. Daaraan gekoppeld wordt een extern communicatieplan opgesteld. 4. 5 Certificering Certificering is door de bibliotheekbranche benoemd als het mechanisme waarmee openbare bibliotheekorganisaties hun actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bibliotheek(net)werk aantoonbaar kunnen maken. Certificering biedt enerzijds de minimumgarantie voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar klanten op het lokale niveau. Anderzijds is certificering een voorwaarde om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken en biedt het minimumgaranties voor landelijke netwerkkwaliteit. Speerpunt certificering Voorbereiden certificering in 2013 De bibliotheek Langedijk wordt in het tweede kwartaal van 2009 voor de eerste keer geaudit in het kader van de Certificering Openbare Bibliotheken (die in 2006 tot stand is gekomen na langdurig overleg tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)). De verwachting is dat vanwege de beperkte financiële middelen en beperkte formatie de bibliotheek er niet in slaagt in deze eerste ronde gecertificeerd te worden. Tot 1 januari 2010 heeft dat geen gevolgen. Als de bibliotheek in een volgende ronde weer niet gecertificeerd zou worden, betekent dat dat zij wordt uitgesloten van het landelijke bibliotheeknetwerk en geen gebruik meer kan maken van de landelijk ontwikkelde instrumenten. Daarom streeft de bibliotheek ernaar in de tweede ronde (audit naar verwachting in 2013) wel gecertificeerd te worden. Dat betekent dat er in de onderhavige beleidsperiode 2009-2012 hiervoor gerichte inspanningen moeten worden geleverd en er gericht (extra) tijd en middelen moeten worden ingezet. 5. Management van processen Uit de INK-positiebepaling, die in 2004 uitgevoerd is, is naar voren gekomen dat de bibliotheek Langedijk een activiteitgeoriënteerde organisatie is (eerste ontwikkelingsfase in het INKmanagementmodel). De uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat, vragen om een overstap naar de volgende fase, die van een procesgeoriënteerde organisatie. Dit vraagt van de bibliotheek in deze beleidsperiode meer aandacht voor haar procesmanagement. Dit maakt het mogelijk om beter te sturen op de afgesproken prestatie-indicatoren en daardoor ook op de gewenste kwaliteit van de diensten en producten van de bibliotheek. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -11- Speerpunten management van processen Beschrijven processen Uiterlijk 2011 zijn met inbreng van de betrokken medewerkers de primaire processen van de bibliotheek geïdentificeerd en beschreven. Per processtap is vastgesteld welke maatstaven worden gehanteerd om het proces te besturen en is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft. Primaire processen De belangrijkste processen die nu worden onderscheiden zijn collectievorming, klantenservice en uitlening, informatiebemiddeling en het organiseren van activiteiten in het kader van educatie en de vijf kernfuncties. Ten aanzien van deze processen is een aantal prestatie-indicatoren benoemd dat jaarlijks wordt gemeten en geëvalueerd. 6. Klanten De legitimiteit van de bibliotheek ligt in haar omgeving. Zonder leden en burgers is er voor haar geen bestaansrecht. Daarom zijn klanten belangrijke informatiebronnen voor het verwerven van kennis en inzicht in de eigen processen en het verbeteren daarvan. Daarom is het belangrijk regelmatig na te gaan of de producten en diensten van de bibliotheek aansluiten bij de wensen en behoeften van de burgers, hoe de gebruikers de organisatie en haar diensten beoordelen en wat het effect is op hun gedrag. Tevreden klanten zijn trouwe klanten die de bibliotheek blijven gebruiken en zijn vaak de beste ambassadeurs van de bibliotheek. Zij delen hun ervaringen in hun omgeving en zorgen daarmee vaak voor nieuwe klanten voor de bibliotheek. Speerpunten tevredenheid van klanten Klanttevredenheidsonderzoek De bibliotheek voert éénmaal per vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek (kto) uit. Dat betekent dat zij in 2011 weer de tevredenheid van haar klanten meet. Als onderdeel van het gebruikersonderzoek wordt in ieder geval gemeten op de volgende drie aspecten: • Dienstverlening: deskundigheid en houding van het personeel, snelheid van dienstverlening. • Product: collectie ter uitlening en ter raadpleging, informatiebemiddeling, communicatie en gebruikersvoorwaarden. • Locatie/accommodatie: bereikbaarheid, toegankelijkheid en inrichting. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt zij een verbeterplan op. Tevredenheid instellingen De bibliotheek onderzoekt in hoeverre relevante partners tevreden zijn over de mate waarin zij haar verplichtingen nakomt. Tot op heden gebeurt dit stelselmatig ten aanzien van de uitgevoerde activiteiten voor het primair onderwijs. Vanaf 2011 zal ook de tevredenheid van andere partners worden onderzocht. Focusgroepen Eén van de verbeterinstrumenten die de bibliotheek wil inzetten om de klantgerichtheid en de klanttevredenheid te vergroten, is het werken met focusgroepen. Doel is om beter inzicht te krijgen in wat de (potentiële) klanten willen. In een focusgroep kunnen bijvoorbeeld onderwerpen die uit het klanttevredenheidsonderzoek naar voren komen, worden verdiept. Ook is het een toetsingsinstrument voor de ontwikkeling van (nieuwe) services en producten. Het werken met focusgroepen wordt bovendien gezien als een voor de bibliotheek nieuwe vorm van klantenparticipatie. In 2011 wordt een start gemaakt met het werken met focusgroepen. Hierbij is in ieder geval aandacht voor de doelgroepen jeugd en jongeren. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -12- 7. Medewerkers Medewerkers vormen niet alleen de organisatie, ze zijn ook een groep van belanghebbenden. Vanuit hun eigen belang vormen zij zich een mening over de organisatie en dat bepaalt voor een deel hun handelen. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers tevreden zijn. Organisaties die het belang daarvan erkennen en ernaar handelen, presteren structureel beter dan andere vergelijkbare organisaties. Hoogwaardige dienstverlening speelt een grote rol in onze economie. Dus groeit ook het belang van kwalitatief goed menselijk kapitaal. Aandacht voor tevreden medewerkers blijkt momenteel de basis van waardecreatie. Daarom zet de bibliotheek Langedijk in op medewerkerstevredenheid. Speerpunt tevredenheid van medewerkers Medewerkerstevredenheidsonderzoek De bibliotheek voert minimaal eens per vier jaar een onderzoek uit naar de tevredenheid van haar medewerkers, voor het eerst in 2012. Als onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in ieder geval gemeten op de volgende drie aspecten: • Benutting capaciteiten, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. • Communicatie met de leiding en tussen en binnen afdelingen. • Waardering van de werkomstandigheden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt de bibliotheek een verbeterplan op. 8. Bestuur en financiers De gemeente is de opdrachtgever van de bibliotheek en verstrekt de subsidie voor de lokale bibliotheekvoorziening. Belangrijk daarbij is de manier waarop de bibliotheek kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Dit betekent geregeld overleg tussen het bestuur en de dagelijkse leiding van de bibliotheek en de voor het bibliotheekwerk verantwoordelijke ambtelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente. Speerpunt tevredenheid bestuur en financiers Prestatieafspraken Gemeente en bibliotheek willen voor de periode 2009-2012 prestatieafspraken maken. Prestatieafspraken zijn een weergave van de wederzijdse inspanningsverplichtingen en het daarvoor benodigde onderlinge vertrouwen tussen beide partijen. Zij vormen de wederzijdse intentie en ambities alsmede de resultaten die zij hiervoor in deze periode willen behalen. De reden waarom de bibliotheek prestatieafspraken wil maken, is dat zij zich wil verantwoorden: wat heeft zij gedaan met de gemeentesubsidie en wat heeft de gemeenschap in Langedijk daarvoor teruggekregen. De gemeente wil weten of zij een goede bibliotheekvoorziening binnen haar grenzen heeft en of haar geld goed besteed is. Heeft de bibliotheek een gezonde bedrijfsvoering en goed niveau van dienstverlening. Uitgangspunten van de bibliotheek bij het maken van prestatieafspraken zijn: • De prestatieafspraken worden gemaakt op basis van het onderhavige meerjarenbeleidsplan en de van de missie en visie afgeleide succesbepalende factoren en niet op losse producten en diensten. • Ze worden gemaakt op strategisch niveau. Uitgangspunt is welke informatie de gemeente nodig heeft om te kunnen beoordelen of de bibliotheek een gezonde bedrijfsvoering heeft en een goed niveau van dienstverlening. • Het zijn meerjarenafspraken. • Ze richten zich op de resultaten en niet op de middelen. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -13- • • • Ze sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen/visie van de gemeente. Er worden maximaal twintig resultaatafspraken gemaakt. Er worden afspraken gemaakt over de maximaal toegestane afwijkingen. Ook wil de bibliotheek voor de periode 2009-2012 financiële meerjarenafspraken maken met de gemeente op basis van onderhavig beleidsplan. Daartoe wordt een meerjarige productbegroting opgesteld. De vijf kernfuncties van de bibliotheek kunnen met de huidige financiering met moeite op basaal niveau worden uitgevoerd. De bibliotheek wil zich echter graag continu verbeteren en vernieuwen en heeft in dit plan een aantal speerpunten aangegeven. Indien de gemeente na overleg met de bibliotheek hecht aan uitvoering daarvan, dienen extra gelden beschikbaar te komen. De bibliotheek gaat er daarbij van uit dat de gemeentelijke subsidie jaarlijks wordt gecorrigeerd met het landelijke indexcijfer voor loon- en prijscompensatie. De bibliotheek legt jaarlijks verantwoording af door inhoudelijk verslag te doen over de afgesproken resultaten en door een financiële jaarrekening op te stellen. In het jaarlijkse overleg is de tevredenheid van de gemeente over de bereikte resultaten een onderwerp van gesprek. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -14- Bijlage 1 Speerpunten uitgewerkt INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator Strategie en beleid Doelgroepenbeleid Lezen Klantgericht; Samenwerken In 2010 wordt in overleg lokale samenwerkingspartners het doelgroepenbeleid voor de kernfuncties educatie, lezen en cultuur vastgesteld. Deze kernfuncties worden verder uitgewerkt en worden keuzes gemaakt voor specifieke doelgroepen. Eén van de speerpunten voor deze periode is in ieder geval ‘aandacht voor speciale groepen met een taal- en leesachterstand.’ Strategie en beleid Jaaraanbod VVE en primair onderwijs Lezen en educatie Klantgericht De bibliotheek heeft jaarlijks een aanbod van activiteiten gericht op leesbevordering en media-educatie voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Alle groepen van deze instellingen maken op enigerlei wijze gebruik van dit aanbod. Deze dienstverlening blijf onverminderd van kracht. Daarnaast gaat de bibliotheek meer maatwerk leveren en beter aansluiten op specifieke behoeften van leerkrachten, zodat haar programma’s nog beter aansluiten bij het onderwijsprogramma. Strategie en beleid Verbeteren dienstverlening MLP Lezen Klantgericht; Bekendheid Belangrijk verbeterpunt is het organiseren en aanbieden van activiteiten rondom het MLP voor de doelgroepen leerkrachten, ouders en kinderen. Hiervoor wordt vanaf 2009 jaarlijks een activiteitenprogramma vastgesteld. Strategie en beleid Opzetten dienstverlening voor voortgezet onderwijs Lezen; Media-educatie; Kunst & Cultuur Klantgericht; Samenwerken De bibliotheek werkt nog niet samen met de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in De Binding. Op basis van de in 2008 verkregen informatie over de behoefte aan samenwerking op het terrein van leesbevordering en media-educatie wordt vanaf het schooljaar 2008-2009 een afgestemd aanbod van ondersteunende diensten gedaan. Strategie en beleid Uitbreiden jaarlijks activiteitenprogramma Alle vijf kernfuncties Klantgericht; Bekendheid De bibliotheek stelt jaarlijks voor individuele gebruikers een programma op met aantrekkelijke activiteiten gericht op de vijf kernfuncties. De bibliotheek sluit daarbij in ieder geval aan op de landelijke leesbevorderingscampagnes. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten zoekt de bibliotheek daar waar mogelijk samenwerking met lokale en regionale instellingen en organisaties. Voor volwassenen organiseert de bibliotheek nu al elke maand een lezing. Vanaf het seizoen 2008-2009 worden daarnaast samen met Karmac Bibliotheek Service zeven activiteiten aangeboden. Voor de jeugd zullen naast de landelijke campagnes vanaf 2009 onder het motto ‘Lezen is leuk’ nog vier andere activiteiten worden uitgevoerd. Strategie en beleid Dienstverlening op het terrein van lokale en cultuurhistorische informatie 1 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 2 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 3 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 4 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 5 INK-gebied Speerpunt 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -15- Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 6 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator Informatie Samenwerken Uiterlijk 2010 is samen met lokale partners in kaart gebracht welke lokale en cultuurhistorische informatie er bestaat en via de bibliotheek beschikbaar kan komen. Daarnaast wordt aangegeven welke activiteiten er worden ontwikkeld om vragen van de inwoners van Langedijk naar lokale en cultuurhistorische informatie goed te kunnen beantwoorden. Gedacht kan worden aan spreekuren, lezingen, cursussen en tentoonstellingen. Strategie en beleid Samenwerking bewoners De Binding Alle vijf kernfuncties Samenwerken Sinds 1 januari 2008 is de bibliotheek samen met een aantal andere culturele en educatieve instellingen gevestigd in multifunctioneel gebouw De Binding. Door samenwerking kunnen deze instellingen een breder aanbod van diensten aan de bezoekers van De Binding realiseren. Deze samenwerking moet nog nader worden geconcretiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan extra buitenschoolse activiteiten. De bibliotheek wil een actieve rol spelen in het tot stand komen van deze samenwerking, wat in 2009 moet leiden tot de eerste gezamenlijke activiteiten. Strategie en beleid Kunstuitleen Cultuur Samenwerking Kunstuitleen is een uitstekend middel om hedendaagse beeldende kunst bij de mensen thuis te brengen en hen, zonder dat zij veel kosten hoeven te maken, de gelegenheid te bieden om kunst te leren zien en waarderen. De bibliotheek is door haar laagdrempeligheid, grote bereik en kennis en ervaring op het terrein van het uitlenen van media een uitstekende partner om op leenbasis de inwoners van Langedijk te stimuleren tot meer interesse in de hedendaagse beeldende kunst. Uiterlijk 2012 worden de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met de Kunstuitleen Alkmaar kunst uit te gaan lenen via de bibliotheek Langedijk. Strategie en beleid Verbeteren collectiebeleid Alle vijf kernfuncties Klantgericht De bibliotheek wil haar collectie, en de presentatie daarvan, beter laten aansluiten op de behoeften van de klanten. Zoals elke organisatie heeft de bibliotheek te maken met diverse typen klanten met ieder hun eigen informatiebehoeften en zoekgedrag. Uiterlijk 2010 segmenteert de bibliotheek haar klantgroepen. Op basis van de verkregen informatie past de bibliotheek de samenstelling en de presentatie van de collectie aan. Management van medewerkers Verhelderen missie, visie en strategie van Stichting Samenwerkende bibliotheken Bergen Heiloo Langedijk Alle vijf kernfuncties Samenwerking Per 1 januari 2008 is het werkgeverschap overgeheveld van ProBiblio naar de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Bergen Heiloo Langedijk. De visie en strategie van de stichting dient nog nader vorm te krijgen. De bibliotheek Langedijk wil uiterlijk in 2009 duidelijk met de stichting te hebben afgesproken welke concrete doelen de stichting de komende beleidsperiode wil realiseren. Management van medewerkers Eigen personeelsbeleid Alle vijf kernfuncties Professionaliteit 7 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 8 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 9 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 10 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -16- Prestatie-indicator 11 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator Uiterlijk 2010 heeft de bibliotheek Langedijk haar personeelsbeleid vastgesteld, bij voorkeur in samenwerking met de Stichting Samenwerkende Bibliotheken. Management van medewerkers Functieprofielen en deskundigheidsbevordering Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Vanaf 2008 beschikt iedere medewerker over een functieprofiel die is afgeleid van de missie en visie van de bibliotheek. Aan de hand van het profiel wordt vastgesteld over welke beroepsopleiding, kennis en vaardigheden medewerkers moeten beschikken. Medewerkers Informatie en Advies en medewerkers Klantenservice en uitleen beschikken in 2009 over minimaal mbo-niveau en over specifieke vaardigheden in de omgang met relevante doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en ouderen. Specialisten zijn opgeleid op hboniveau. Bekeken wordt waar nog lacunes zitten. Dat vertaalt zich vanaf 2009 in een jaarlijks scholingsprogramma. Minimaal 3% van de brutoloonsom wordt besteed aan in plannen vastgelegde opleiding en ontwikkeling. Management van middelen Fondswervingsbeleid Alle vijf kernfuncties Samenwerking Naast het verhogen van de subsidie-inkomsten wil het bibliotheekbestuur uiterlijk 2011 ook een actief fondswervingsbeleid ontwikkelen. Management van middelen Vernieuwen website Alle vijf kernfuncties Bekendheid Eind 2008 wordt het content managementsysteem van de bestaande website opgeheven. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2009 een vernieuwde website moet worden gerealiseerd. Herkenbaarheid, aantrekkelijk en eigentijds zijn hierbij trefwoorden. Daarnaast wil de bibliotheek meer persoonlijke contact hebben met de bezoekers van haar website. Management van middelen Evalueren servicepunten Alle vijf kernfuncties Bereikbaarheid In 2009 zal de dienstverlening van de servicepunten in Oudkarspel en Sint Pancras worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 12 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 13 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 14 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 15 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 16 Management van middelen Opstellen marketingbeleid Alle vijf kernfuncties Klantgericht; Bekendheid De bibliotheek gaat klantgerichter werken en wil daarom veel beter weten wie haar klanten zijn en wat zij willen. In 2010 ontwikkelt zij een marketingbeleid afgestemd op de behoeften van diverse klantsegmenten. Bij het opstellen van dit plan volgt de bibliotheek het door de Vereniging van Openbare Bibliotheken ingezette landelijke marketingbeleid en de provinciale marketingcampagnes. Met het opstellen van een marketingplan wil de bibliotheek het volgende bereiken: • Het vergroten van de bekendheid van de producten en diensten van de bibliotheek bij de inwoners van Langedijk. • Het vergroten van de tevredenheid van de bestaande klanten over de producten en diensten van de bibliotheek door deze nog beter af te stemmen op hun behoeften en verwachtingen, met als doel dat zij trouw lid blijven van de bibliotheek en binnen hun netwerk op een positieve manier berichten over de bibliotheek. Dit levert op termijn nieuwe klanten op. 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -17- Daaraan gekoppeld wordt een extern communicatieplan opgesteld. INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator Management van middelen Voorbereiden certificering in 2013 Alle vijf kernfuncties Professionaliteit De bibliotheek Langedijk wordt in het tweede kwartaal van 2009 voor de eerste keer geaudit in het kader van de Certificering Openbare Bibliotheken (die in 2006 tot stand is gekomen na langdurig overleg tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)). De verwachting is dat vanwege de beperkte financiële middelen en – formatie de bibliotheek er niet in slaagt in deze eerste ronde gecertificeerd te worden. Tot 1 januari 2010 heeft dat geen gevolgen. Als de bibliotheek in een volgende ronde weer niet gecertificeerd zou worden, betekent dat dat zij wordt uitgesloten van het landelijke bibliotheeknetwerk en geen gebruik meer kan maken van de landelijk ontwikkelde instrumenten. Daarom streeft de bibliotheek ernaar in de tweede ronde (audit naar verwachting in 2013) wel gecertificeerd te worden. Dat betekent dat er in de onderhavige beleidsperiode 20092012 hiervoor gerichte inspanningen moeten worden geleverd en er gericht (extra) tijd en middelen moeten worden ingezet. Management van processen Beschrijven processen Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Uiterlijk 2011 zijn met inbreng van de betrokken medewerkers de primaire processen van de bibliotheek geïdentificeerd en beschreven. Per processtap is vastgesteld welke maatstaven worden gehanteerd om het proces te besturen en is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft. Management van processen Kengetallen primaire processen Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Uiterlijk 2011 zijn met inbreng van de betrokken medewerkers de primaire processen van de bibliotheek geïdentificeerd en beschreven. Per processtap is vastgesteld welke maatstaven worden gehanteerd om het proces te besturen en is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft. Klanten Klanttevredenheid Alle vijf kernfuncties Klantgericht De bibliotheek voert éénmaal per vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek (kto) uit. Dat betekent dat zij in 2011 weer de tevredenheid van haar klanten meet. Als onderdeel van het gebruikersonderzoek wordt in ieder geval gemeten op de volgende drie aspecten: • Dienstverlening: deskundigheid en houding van het personeel, snelheid van dienstverlening • Product: collectie ter uitlening en ter raadpleging, informatiebemiddeling, communicatie en gebruikersvoorwaarden • Locatie/accommodatie: bereikbaarheid, toegankelijkheid en inrichting Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt zij een verbeterplan op. Klanten Tevredenheid instellingen Alle vijf kernfuncties Klantgericht De bibliotheek onderzoekt in hoeverre relevante partners tevreden zijn over de mate waarin zij haar verplichtingen nakomt. Tot op heden 17 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 18 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 19 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 20 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -18- 21 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator gebeurt dit stelselmatig ten aanzien van de uitgevoerde activiteiten voor het primair onderwijs. Vanaf 2011 zal ook de tevredenheid van andere partners worden onderzocht. Klanten Focusgroepen Alle vijf kernfuncties Klantgericht Eén van de verbeterinstrumenten die de bibliotheek wil inzetten om de klantgerichtheid en de klanttevredenheid te vergroten, is het werken met focusgroepen. Doel is om beter inzicht te krijgen in wat de (potentiële) klanten willen. In 2011 wordt een start gemaakt met het werken met focusgroepen. Hierbij is in ieder geval aandacht voor de doelgroepen jeugd en jongeren. Medewerkers Medewerkerstevredenheidsonderzoek Alle vijf kernfuncties Enthousiasme De bibliotheek voert minimaal eens per vier jaar een onderzoek uit naar de tevredenheid van haar medewerkers, voor het eerst in 2012. Als onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in ieder geval gemeten op de volgende drie aspecten: • Benutting capaciteiten, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden • Communicatie met de leiding en tussen en binnen afdelingen • Waardering van de werkomstandigheden Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt de bibliotheek een verbeterplan op. Bestuur & financiers Prestatie-afspraken Alle vijf kernfuncties Samenwerking Gemeente en bibliotheek willen voor de periode 2009-2012 prestatieafspraken en financiële meerjarenafspraken maken. De bibliotheek legt jaarlijks verantwoording af door inhoudelijk verslag te doen over de afgesproken resultaten en een financiële jaarrekening op te stellen. In het jaarlijkse overleg is de tevredenheid van de gemeente over de bereikte resultaten een onderwerp van gesprek. 22 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 23 INK-gebied Speerpunt Kernfunctie Kritische succesfactor Prestatie-indicator 24 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -19- Bijlage 2 Speerpunten samengevat Speerpunten per INK-gebied Nr. INK-gebied 1 Strategie en beleid 2 Strategie en beleid 3 Strategie en beleid 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Management medewerkers Management medewerkers Management medewerkers Management middelen Management middelen Management middelen Management middelen Management middelen Management processen Management processen Kernfunctie Educatie, Lezen, Cultuur Lezen, Educatie Lezen Educatie, Lezen, Cultuur Alle vijf kernfuncties Informatie Alle vijf kernfuncties Cultuur Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Educatie, Lezen, Cultuur Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties KSF Klantgericht Klantgericht Klantgericht Klantgericht Klantgericht Samenwerken Samenwerken Samenwerken Klantgericht Samenwerken Speerpunt Doelgroepenbeleid, inclusief taalachterstandenbeleid Jaaraanbod VVE en primair onderwijs Verbeteren MLP Opzetten dienstverlening voortgezet onderwijs & uitvoeren Uitbreiden jaarlijks activiteitenprogramma Dienstverlening lokale en cultuurhistorische informatie Samenwerking bewoners De Binding Kunstuitleen Verbeteren collectiebeleid Verhelderen missie, visie en strategie stichting samenwerkende bibliotheken Jaar uitvoering 2010 Jaarlijks 2009 2008-2009 & Jaarlijks Jaarlijks 2010 2009 2012 2010 2009 2010 2008-2009 2011 2009 2009 2011 2012 2011 Jaarlijks 2011 2011 & Jaarlijks 2011 2012 Jaarlijks Professionaliteit Eigen personeelsbeleid Professionaliteit Samenwerken Bekendheid Bekendheid Klantgericht Professionaliteit Professionaliteit Professionaliteit Klantgericht Klantgericht Klantgericht Enthousiasme Samenwerken Functieprofielen en deskundigheidsbevordering Fondswervingsbeleid Vernieuwen website Evalueren servicepunten Opstellen marketingbeleid Voorbereiden certificering 2013 Beschrijven processen Kengetallen primaire processen benoemd en gemonitord 1x per 4 jaar klanttevredenheidsonderzoek en bijbehorende verbeterplannen Meten tevredenheid instellingen Focusgroepen voor diverse thema's en doelgroepen 1x per 4 jaar medewerkerstevredenheidsonderzoek en bijbehorende verbeterplannen Meerjaren prestatie-afspraken, jaarlijkse verantwoording 20 Klanten 21 Klanten 22 Klanten 23 Medewerkers 24 Bestuur & financiers 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -20- Speerpunten per jaar Nr. INK-gebied 3 Strategie en beleid 4 Strategie en beleid 7 Strategie en beleid Management 10 medewerkers Management 12 medewerkers 14 Management middelen 15 Management middelen 1 Strategie en beleid 6 Strategie en beleid 9 Strategie en beleid Management 11 medewerkers 13 Management middelen 16 Management middelen Management 18 processen Kernfunctie Lezen Educatie, Lezen, Cultuur Alle vijf kernfuncties KSF Klantgericht Klantgericht Samenwerken Speerpunt Verbeteren MLP Opzetten dienstverlening voortgezet onderwijs & uitvoeren Samenwerking bewoners De Binding Verhelderen missie, visie en strategie stichting samenwerkende bibliotheken Jaar uitvoering 2009 2008-2009 & Jaarlijks 2009 2009 2008-2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 & Jaarlijks 2011 2012 2012 2012 Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks = Jaarlijks Alle vijf kernfuncties Samenwerken Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Alle vijf kernfuncties Educatie, Lezen, Cultuur Informatie Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Functieprofielen en deskundigheidsbevordering Bekendheid Vernieuwen website Bekendheid Evalueren servicepunten Klantgericht Samenwerken Klantgericht Doelgroepenbeleid, inclusief taalachterstandenbeleid Dienstverlening lokale en cultuurhistorische informatie Verbeteren collectiebeleid Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Eigen personeelsbeleid Alle vijf kernfuncties Samenwerken Fondswervingsbeleid Alle vijf kernfuncties Klantgericht Opstellen marketingbeleid Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Beschrijven processen 1x per 4 jaar klanttevredenheidsonderzoek en bijbehorende 20 Klanten Alle vijf kernfuncties Klantgericht verbeterplannen Educatie, Lezen, 21 Klanten Cultuur Klantgericht Meten tevredenheid instellingen 22 Klanten Alle vijf kernfuncties Klantgericht Focusgroepen voor diverse thema's en doelgroepen 8 Strategie en beleid Cultuur Samenwerken Kunstuitleen 17 Management middelen Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Voorbereiden certificering 2013 1x per 4 jaar medewerkerstevredenheidsonderzoek en 23 Medewerkers Alle vijf kernfuncties Enthousiasme bijbehorende verbeterplannen 2 Strategie en beleid Lezen, Educatie Klantgericht Jaaraanbod VVE en primair onderwijs 5 Strategie en beleid Alle vijf kernfuncties Klantgericht Uitbreiden jaarlijks activiteitenprogramma Management Alle vijf kernfuncties Professionaliteit Kengetallen primaire processen benoemd en gemonitord 19 processen 24 Bestuur & financiers Alle vijf kernfuncties Samenwerken Meerjaren prestatie-afspraken, jaarlijkse verantwoording = 2009 = 2010 = 2011 = 2012 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -21- Bijlage 3 Missie, visie, succesbepalende factoren en speerpunten in één oogopslag 08A0452 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bibliotheek Langedijk 23 juni 2008 -22-

6 opmerkingen:

23kaatje zei

valt me alles mee ☺

Ton de Kruyff zei

Zekfs voor echte narrigeid was ik iets te narrig :)

Ton de Kruyff zei

Dat moet "zelfs" zijn

23 dingen ProBiblio zei

Achter een password... Daar wordt ik dan weer narrig van.

Ton de Kruyff zei

Dat hoort niet, eerst was het document gewoon zichtbaar en nu kan ik het zelf document niet eens meer zien. En inloggen lukt ook niet. Die hele site ziet er trouwens nogal vervallen uit.

Ton de Kruyff zei

@Edo, hij doet t weer gewoon hoor, ook zonder narrig passwrd, blipje in de dienstverlening denk ik.